جنسیت
زنمرد

میزان تحصیلات

رشته تحصیلی

تاریخ تولد

زمینه همکاری

در صورت امکان رزومه و یا عکس نمونه کار های خود را ارسال نمایید.